Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent

|


Aktivita s názvem Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent se snaží poskytnout ředitelům škol, autorům a investorům školních webů kritéria, podle kterých lze hodnotit kvalitu oficiálních školních internetových prezentací. Zároveň mohou být tato kritéria využívána organizátory soutěží v posuzování kvality školních webů.

Pět tématicky zaměřených sekcí:

Náležitosti školního webu - autoevaluační asistent

1 Obsah a poskytované informace

1.1 Kontaktní informace na titulní stránce
1.2 Představení školy
1.3 Školní vzdělávací program
1.4 Důležité termíny školního roku, plán akcí
1.5 Výsledky hodnocení školy
1.6 Žákovské a studentské práce
1.7 Fotografie
1.8 Komunikace, interaktivita a zpětná vazba
1.9 Přihlášení k odběru informací

2 Publikování na Internetu

2.1 Publikování obsahu
2.2 Redakční rada
2.3 Aktualizace a zařazování novinek
2.4 Frekvence revizí a validita informací

3 Webdesign

3.1 Použitelnost
3.2 Přístupnost

4 Bezpečnost a legislativa

4.1 Bezpečnost
4.2 Autorské právo
4.3 Svobodný přístup k informacím

5 Bonus a penalizace

5.1 Nefunkční odkazy
5.2 Nedokončené stránky
5.3 Indexace ve vyhledávačích
5.4 Přístup do informačního systému
5.5 Doména
5.6 Reklama
5.7 Rušivé elementy
5.8 Regionální pospolitost
5.9 E-learning
5.10 Cizojazyčná verze
5.11 Modulární systém


rozpracovaných do konkrétních kritérií se týká obsahu a provedení webových stránek školy a zároveň nastavení procesů, které dlouhodobě zajistí funkčnost webu a validitu podávaných informací. Výše uvedený seznam reprezentuje pouze stručné oblasti důležitých kritérií, jejichž podrobnější rozvinutí je dostupné na samostatných stránkách věnovaných této aktivitě. Jednotlivá hodnotící kritéria jsou stylizována tak, aby byla návodná a jednoznačně poukazovala na vlastnosti dobrého školního webu.

Autoevaluační asistent umožňuje autorům školního webu seznámit se s charakteristickými vlastnostmi dobrého webu a nezávisle navrhnout v rámci bodové škály míru souladu tohoto modelu s vlastním školním webem. Za splnění požadavku každého kritéria je možné získat maximálně 5 a minimálně 0 bodů. Poslední sekce umožňuje získat bodové bonusy nebo penalizace.

Celkové bodové skóre by mělo vypovídat o úrovni kvality školního webu. Mnohdy cennější a užitečnější, nežli dosažené skóre je samotný proces evaluace, kdy autor webu prochází jednotlivá hodnotící kritéria a konfrontuje je s výsledky vlastní práce.

Soutěže o nejlepší webové prezentace škol organizuje mnoho aktivních subjektů (neziskové organizace, krajské úřady, školy, firmy atp.). Kritéria hodnocení webových stránek jsou v těchto soutěžích pojímána velmi různorodě. Organizátoři se mnohdy chopí dobré myšlenky, nemusí mít ale dostatečné zkušenosti s webdesignem aplikovaným na oblast školství a vzdělávání. Podat pomocnou ruku při výběru vhodných kritérií by jim měl právě tento soubor charakteristik dobrého školního webu.

Dokument Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent navazuje na knihu Budujeme školní web (CP Books, 2005) a je volně dostupný na adrese http://ondrej.neumajer.cz/skolniweb/aea/. K dispozici je také on-line aplikace, která uživatele autoevaluací provede.

ICT koordinátor a školní web

Na mnoha školách je to právě ICT koordinátor, který je za vytváření školního webu zodpovědný. V této souvislosti je vhodné zmínit, že osoba pověřená výkonem této funkce by skutečně měla na internetové prezentaci školy aktivně participovat. Nelze ale předpokládat, že by ICT koordinátor zastával celé spektrum činností, které je k tvorbě úspěšného webu potřeba, jako např. grafický návrh, programování, dodávání obsahu, validace obsahu, jazykové korektury atp. Funkce ICT koordinátora by měla primárně spočívat především v koordinaci

Samotná problematika tvorby školních webů má značnou dynamiku a proto ani hodnotící kritéria nemohou být neměnná. Po téměř půlročním testovacím provozu je současná verze označena jako 1.0. Připomínky z řad pedagogů mohou pomoci při vývoji aktualizované verze kritérií.

Ondřej Neumajer