Kurz v Moodlu – Dopravní výchova na ZŠ

|


V tomto článku chci seznámit zájemce s problematikou výuky dopravní výchovy na základní škole pomocí LMS Moodle.

Cíl

Kurz má přispět k prohloubení znalosti dopravních předpisů a tím i k větší bezpečnosti dětí v dopravě.

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu bude žák:

  • znát základní pravidla o provozu na pozemních komunikacích
  • umět rozpoznávat dopravní značky a chovat se podle nich
  • rozumět řešení jednoduchých dopravních situací.

Rovněž učitelé, především ti, kteří nejsou držiteli řidičského průkazu, získají přehled o obsahu výuky dopravní výchovy na základní škole a o různých studijních materiálech.

Začlenění do učebních plánů

K úspěšné práci s tímto kurzem jsou nutné základní praktické dovednosti v ovládání výpočetní techniky. Minimálním požadavkem je umět si vytvořit vlastní e-mailový účet nutný k registraci do Moodlu. Vzhledem k tomu, že na naší škole je samostaný předmět informatika zařazen do učebního plánu až v pátém ročníku, připadá práce s kurzem v úvahu nejdříve v této třídě. Já osobně jsem jej realizoval se žáky šestého ročníku, kteří již zvládli základy práce s počítačem (vyhledávání na internetu, psaní textu, práce s elektronickou poštou apod.).

Obsah kurzu

Kurz seznamuje účastníky se základními pravidly a dopravními předpisy, jejichž znalost je nutná k získání „Průkazu cyklisty“. Obsah tohoto kurzu vychází především ze zákona č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Studijní materiály jsou rozděleny do 14 lekcí, ve kterých jsou pro názornost využity obrazové materiály BESIPu „Neboj se silnice“.

Závěr

Úkoly a cíle kurzu jsou dány, jejich splnění je reálné. Členění kurzu do kapitol je přehledné, při vlastní realizaci je vhodné zohlednit místní podmínky (poloha školy, materiální zázemí, spolupráce s dalšími partnery, tradice, pedagogická erudovanost a kreativita učitele). Z vlastní zkušenosti mohu říct, že forma procvičení a upevnění pravidel bezpečnosti v silničním provozu pomocí počítače je pro žáky motivující a lákavá. Nemuseli se zabývat vypisováním odpovědí jako při klasickém školním testu, mohli se více soustředit na vlastní zodpovězení otázky. Pro učitele je velkou výhodou, že může na žáky pouze dohlížet, má čas na individuální práci s těmi, kteří to potřebují a ostatní nechává pracovat samostatně.

Kurz vyčerpává danou problematiku a žákům umožní solidní orientaci v dopravních předpisech důležitých pro cyklisty i chodce. Spolu s dalšími aktivitami (např. výcvik na dopravním hřišti, účast v dopravních soutěžích) přispívá k získávání základních kompetencí v tomto pro život důležitém vzdělávacím oboru. Kurz může pomoci také učitelům při přípravě na jednotlivé hodiny, zjednoduší jim orientaci v dané oblasti a ulehčí vyhledávání příslušných odkazů na internetu.

URL kurzu

http://moodle2.gymcheb.cz/course/view.php?id=45