Komentovaný soubor vybraných mikroskopických preparátů

|


Seznámení s e-learningovým kurzem určeným gymnaziálním studentům biologie a jejich vyučujícím. Popisované biologické preparáty spadají do oborů botanika, histologie a geologie.

Původní varianta kurzu byla vytvořena v prostředí LMS Unifor. Kromě textové části obsahuje pro každou kapitolu zpracované souhrny použité literatury a webových stránek, které mohou sloužit jako zdroje dalších informací. Je možné si odsud stáhnout si pro vlastní potřebu všechny fotografie v původním rozlišení a součástí každé kapitoly je několik krátkých příprav pro použití s interaktivní tabulí vytvořených v softwaru SMART Notebook. Po převedení do prostředí Moodle tvoří jádra kapitol opět studijní texty, které jsou v tomto případě doplněny o úkoly a testy. 

Kurz je založen na popisu 52 fotografií skutečných biologických preparátů doplněných ve většině případů schematickým nákresem, které jsou roztříděné do již zmíněných tří biologických oborů. Součástí každé kapitoly je kromě fotografií:

 • studijní text (vychází ze středoškolských učebnic a má doplnit a rozšířit informace o předkládaných preparátech)
 • seznamy použité (nebo doporučené) literatury a internetových zdrojů
 • několik ukázkových příprav využitelných při práci s interaktivní tabulí SmartBoard
 • návod na provedení laboratorních prací (pro kapitolu „Botanika“).

Botanické preparáty byly připraveny z běžně dostupného biologického materiálu, v případě histologie a geologie byly využity některé trvalé preparáty, které bývají součástí biologických sbírek. Fotografie byly pořízeny digitálním fotoaparátem Olympus SP 350 (8M P, 3× optický zoom) připojeným na mikroskop Olympus CX 21 (planachromatické objektivy: 4×, WD=22,0; 10×, WD=10,5; 40×, WD=0,45, okulár 10×, FN18 ). Fotografie použité v textu mají pouze malé rozlišení (většinou 800×600 dpi), kompletní soubory fotografií v původním rozlišení doplněné měřítkem jsou součástí příloh ke stažení.

Kurz je dostupný na stránkách provozovaných Gymnáziem Cheb (které je zároveň vlastníkem autorských práv) na adresách:

http://195.113.182.237/web/foxisapi.dll/lmsunifor.logon?u=SNS_S&p=sns (uložený pod odkazem“Biologie“ ) a 

http://moodle2.gymcheb.cz/course/view.php?id=296.

První verze vznikla v rámci projektu SIPVZ 2007, druhá v rámci projektu ESF.

Botanika

Tato kapitola patří v rámci kurzu k nejrozsáhlejším. Důvodem je snadná dostupnost biologického materiálu a vysoká šance na skutečné využití při výuce. Je rozdělena do tří podkapitol:

 • rostlinná pletiva, rozdělená dále na pletiva základní (trvalá), krycí a vodivá
 • rostlinné organely, konkrétně plastidy a vakuola a její obsah
 • návody na laboratorní práce.

Studijní text obsahuje pouze informace týkající se zobrazených preparátů (celkem 31), není zde kompletní přehled všeho, co souvisí s buněčnou morfologií. Souhrnně zpracované stručné návody jejich přípravy uvádějí v některých případech další alternativně použitelný rostlinný materiál.

Geologie

Geologická část kurzu je pravým opakem botanické. Zahrnuje nejmenší počet fotografií (celkem 7) a naproti tomu nejrozsáhlejší textovou část. Tato část je záměrně zpracována trochu obecněji než v ostatních kapitolách, aby předkládanou tématiku studentům více přiblížila, protože geologii, přestože se stala součástí studijních plánů vyššího gymnázia, je věnováno v porovnání s ostatními přírodními vědami relativně málo prostoru.

Kapitola je rozčleněna do dvou podkapitol:

 • charakteristika hornin (pouze teoretická část)
 • přehled hornin – horniny vyvřelé, usazené a přeměněné.

Histologie

Tato část kurzu se řadí svým obsahem někam doprostřed mezi předešlé dvě kapitoly. Najdeme tu 14 komentovaných fotografií doplněných mírně rozšířeným studijním textem. Další členění je na:

 • pojivovou tkáň
 • trofická pojiva – krev
 • svalovou tkáň.

Součástí je jeden návod na přípravu mikroskopického preparátu.

Možnosti využití kurzu

Předkládané materiály mohou využívat různým způsobem studenti i učitelé.

Studenti mohou využít kurz především k samostudiu nebo rozšiřujícímu (či doplňujícímu) studiu. Ve verzi kurzu pro Moodle připravujeme k jednotlivým tématům krátký test, který je po vyplnění automaticky vyhodnocen, je možné ho libovolně opakovat a modifikovat. Prostudováním odkazů na webové stránky se související tématikou lze získat další informace.

Vyučujícímu nabízí tento kurz několik možností využití.

 • Na textech je možné postavit (nebo doplnit) výklad jednotlivých témat v hodině, obsažené fotografie mohou zvýšit jeho názornost.
 • Vlastnímu záměru si může každý přizpůsobit fotografie přiložené v původním rozlišení doplněné pouze měřítkem.
 • Krátké testy lze využít ke zkoušení žáků při opakování nebo jako samostatnou práci pro třídu.
 • Své uplatnění určitě najdou i předkládané jednoduché přípravy pro práci s interaktivní tabulí, zpracované jako pomůcka pro využití při opakování a upevňování učiva. Jedna z ukázkových příprav má charakter osnovy pro výklad.
 • Ti, kteří nejsou odkázáni pouze na „virtuální“ výuku biologie, mohou využít stručné návody k provedení laboratorních prací. Samozřejmě je možné zkombinovat to s předchozí teoretickou přípravou žáků formou domácí přípravy s využitím kurzu.
 • Přehled odkazů na další webové stránky se související tématikou může být základem pro zadání žákovských referátů.