Naučná školní ministezka v Moodle

|


Současným trendem ve školství je podpora environmentální výchovy. Pokusila jsem se vytvořit virtuální naučnou stezku, která vychází z konkrétního přírodního prostředí, ale není závislá na počasí a ročním období a je vždy k dispozici pro výuku i poučení.

Naučná školní ministezka Zámecký park v Plané

Odkaz na kurz: http://moodle2.gymcheb.cz/course/view.php?id=460

Kurz vznikl jako e-learningová podpora enviromentální výchovy na základních školách v Plané. Obsah a metodika vychází z díla Mgr. Karla Martínka Naučné stezky (některé formy využití naučných stezek), které vydalo v roce 2005 Pedagogické centrum Plzeň.

Osnova kurzu simuluje zastávky reálné naučné stezky v Zámeckém parku.

Zastávka č. 1 – Seznámení s parkem

Zastávka č. 2 – Rozlišování stromů

Zastávka č. 3 – Pozorování života na palouku

Zastávka č. 4 – Ochranářské měření a popisování stromů

Zastávka č. 5 – Seznámení s rostlinnými patry, byliny v parku

Zastávka č. 6. – Rozlišování ptáků

Zastávka č. 7. – Péče o ptactvo

Zastávka č. 8 – Pozorování života u rybníka

Zastávka č. 9 – Ochranářské dovednosti

Zastávka č. 10 – Rozloučení s parkem, kvíz znalostí

Základem každé zastávky je studijní materiál pro žáky a metodický materiál pouze pro učitele. Soubor všech metodických materiálů (formát PDF) je kompletně připravená přírodovědná vycházka do Zámeckého parku.

Dále jsou jednotlivé zastávky doplněny dalšími materiály a úkoly :

Karty – slouží jako pomocné studijní materiály a mají své využití i při vycházce

do terénu (pro toto použití je doporučuji zalaminovat).

Pro zvídavé něco navíc – materiály pro žáky se zájmem o přírodu

Úkoly online – plní žáci a odevzdávají jako text přímo v Moodle

Úkoly offline – žáci dostanou pokyny v kurzu a učitel je doplní, případně poskytne materiály, na které je úkol vypracován a odevzdán učiteli v papírové podobě. Hodnocen je ovšem v Moodle.

Test – vychází z dané zastávky a odpovědi na něj najde žák ve studijních textech nebo v odkazech na další studijní prostředí. První test je možno po 1 hodině opakovat, druhé dva testy jsou bez opakování.

Hodinová prodleva dává žákovi možnost si najít správné odpovědi ve studijních textech, kartách nebo na internetu. Doba pro vypracování testu není stanovena.

Slovník – žáci vytvářejí krátké texty vztahující se k danému tématu a tyto jsou hodnoceny. Podporuje práci s informačními zdroji.

Přírodovědné fórum – žáci odpovídají na zadané otázky a jejich odpovědi jsou opět hodnoceny. Podpora kolaborativního stylu práce, kdy na společné základně je možno diskutovat o daném problému.

Kurz slouží k doplnění a procvičení učiva a jako ukázka jiných forem výuky přírodopisu. Zároveň zpřístupňuje plánským učitelům přírodopisu práci jejich bývalého kolegy a vynikajícího učitele přírodopisu Karla Martínka.

Vzhledem k tomu, že se na školách v Plané zatím e-learningový způsob výuky nepoužívá, byla tento kurz první, se kterým se učitelé setkávali, a bylo dost obtížné je přesvědčit, aby jej vůbec vyzkoušeli. Žádná skupina žáků kurz neprošla celý. Žáci pozitivně hodnotili možnost zpestření výuky o novou formu. Potíže byly se zvládnutím testů, zdály se příliš obtížné. Ale pokud by byl kurz zařazen ve vhodnější období, kdy se dané téma probírá, výsledky by byly lepší. Navíc žáci neměli dostatečný prostor

a čas na přípravu.

Celý kurz je postaven jako virtuální naučná stezka a dává možnost jej s mírným přizpůsobením použít v jakékoli škole a prostředí. Žáci by jej měli bez problémů zvládnout, protože většina odpovědí vyplývá přímo ze studijních textů nebo je možno je najít s využitím informačních zdrojů.