Školní naučná stezka Zlatý vrch

|


Seznámení s obsahem e-learningového kurzu „Školní naučná stezka Zlatý vrch“, který vznikl jako „nadstavba“ školní naučné stezky vedoucí jedním z chebských parků.

Cílem tohoto kurzu bylo rozšířit využití původní koncepce skutečné naučné stezky ve výuce gymnaziální biologie, případně umožnit aplikaci (nebo posloužit jako inspirace) i pro jiné školy v jiných městech.

Kurz tvoří 13 kapitol, úvodní kapitola pojednává obecně o funkci a významu naučných stezek, zbylých 12 odpovídá jednotlivým zastávkám naučné stezky. Kapitoly vždy obsahují studijní text pro dané téma, odkazy na další literární a elektronické zdroje informací a oskenované původní pracovní listy (připravené ke stažení). U některých zastávek je tento „základ“ doplněn podkapitolou „Pro zvídavé něco navíc“, která přináší další informace související s tématem, „Náměty pro další samostatnou práci“ nebo testem.

Kurz (uložený pod odkazem“Biologie“ ) vznikl v rámci projektu SIPVZ 2006, je přístupný na stránkách provozovaných Gymnáziem Cheb, které je zároveň vlastníkem autorských práv.

Stručné obsahy jednotlivých zastávek

Zastávka č. 1 – Vstup do parku

Studijní text nabízí informace o historii vzniku parků a zahrad a seznamuje čtenáře s nejčastějšími typy zakládaných parků. Zájemci se mohou vypravit na výlet do různých částí naší republiky podle „návodu“ – výčtu míst, kde se nacházejí zajímavé parky. Určitě zajímavým úkolem je pokusit se provést inventarizaci vybraného parku.

Zastávka č. 2 – Pozorování města a jeho okolí

Náplní studijního textu je zpracovaná historie Chebu. Jakou pozornost mu čtenář – student věnoval, si může lehce ověřit vypracováním připojeného testu.

Zastávka č. 3 – Místa pro život

Definice biotopů, podmínky v jednotlivých biotopech, závislosti obsazováni organismy a typy biotopů v ČR (podle katalogu Natura 2000), to vše zahrnuje základní a rozšiřující text této zastávky. Podle návodu k samostatným pracím se může kdokoliv pokusit o porovnání charakteru různých biotopů v krajině nebo o soupis druhů na vybrané lokalitě.

Zastávka č. 4 – Stromy očima přírodovědce

Dendrologický studijní text přináší pravidla (návod) pro určování dřevin a přehled vzácnějších druhů dřevin z parků Chebu a okolí. Jeho „pokračování“ opravuje vžitý omyl v pojmenování druhů kaštan – jírovec. Kdo se chce pustit do vlastní práce, může zkusit zaznamenat fenologický vývoj stromu v průběhu roku. Součástí kapitoly je také test.

Zastávka č. 5 – Ptáci v parku a péče o ptactvo

Další rozsáhlá kapitola, její základ tvoří přehled ptačích druhů v různých prostředích měst a vesnic a názorná topografie ptačího těla. Doplňkem jsou výňatky z ptačí „etologie“: pojmy krmiví a nekrmiví ptáci, stěhovaví a domácí ptáci a informace o běžícím projektu „Pták roku“. Náměty pro samostatnou práci mohou být např. zimní sčítání ptáků nebo pozorování ptáků na krmítku. Svoje vědomosti si může každý opět ověřit v testu.

Zastávka č. 6 – Díváme se do krajiny

Struktura zpracování zastávky je stejná jako u zastávky č. 2, studijní text pojednává o geologické minulosti Chebska, konkrétně o vývoji Smrčin a Chebské pánve, nabyté vědomosti je opět možné si otestovat.

Zastávka č. 7 – Památné stromy

Téma památných stromů je ve studijním textu zpracováno velmi podrobně, jsou zde údaje o úředním vymezení kategorie „Památný strom“, o významu památných stromů v krajině, i o tom, co pro ně může udělat každý z nás. Rozšiřující text přináší přehled památných stromů na Chebsku se základní charakteristikou.

Zastávka č. 8 – Ochranářské dovednosti

Teoretická část se věnuje přiblížení základní zákonné normy, která specifikuje přístup k ochraně přírody v ČR. Těm, kteří se „prokoušou“ teorií, je předložen přehled zvláště chráněných území na Chebsku doplněný o výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Zastávka č. 9 – Ekologické hry

Jakou funkci plní hry coby prostředek ekologické výchovy vysvětluje základní studijní text a přidává pravidla dvou konkrétních ekologických hříček: „Pesticidy na poli“ a „Jak je tomu u lidí?“. (Další hry jsou uvedeny na pracovních listech.) Užitečnou pomůckou nejen pro zvídavé určitě bude terminologický slovníček některých frekventovaných ekologických pojmů uspořádaný do tabulky.

Zastávka č. 10 – Na stráni

Úvodem kapitoly je text zabývající se charakteristikou biotopu „stráň“ rozšířený o přehled zajímavých (významných) strání různých typů v ČR. Další text popisuje, jak člověk vytvářel v průběhu své existence bezlesí v krajině. Námětem jedné z možných samostatných prací by mohl být rozbor konkrétního vybraného biotopu a jeho biocenózy.

Zastávka č. 11 – Řeka v krajině

Základní studijní text se zaměřuje na význam řeky v krajině. Těm, kterým to nestačí, jsou věnovány další kapitolky, první o vlastnostech vody zkoumaných z pohledu různých oborů a druhá zabývající se problematikou povodní. Tématy pro samostatné práce může být sledování vodní eroze na vybraném potoku či sledování ekosystému rybníka.

Zastávka č. 12 – Rozloučení s parkem

Tato zastávka je ve skutečné naučné stezce věnována shrnutí a zopakování získaných informací a dovedností. Její rozšíření do podoby tohoto kurzu má texty „Desatero o zeleni“ a „Desatero pro zeleň“ sloužit spíše k zamyšlení o smyslu zeleně v lidských sídlech a jejím významu pro člověka vůbec.