Žabák putuje

|


Vytvořený kurz v LMS Moodle Žabák putuje je určen pro rozvoj tvořivosti žáků 6. ročníku ZŠ praktické ve výuce informační a komunikační technologie a má pozitivně ovlivňovat u žáků rozvíjení klíčových kompetencí s uplatněním širokého spektra dovedností.

Žabák putuje

http://moodle2.gymcheb.cz/course/view.php?id=230

Popis kurzu

Kurz je zaměřen na stálou motivaci žáků – motivační úvod, záchrana a pomoc žabákovi v překonávání úkolů = skoků k cíli. Kurz obsahuje 7 úkolů(8 hodin). Předpokládaná doba na splnění všech úkolů je 3 měsíce. Po každém splnění úkolu by měl mít žák přehled o počtu získaných bodů, a tím získat další motivaci pro postup. Pro pomalejší žáky je nutné uplatnit individuální přístup a případně delší časový úsek pro práci, či zjednodušení a zkrácení záznamu výstupu práce žáka. Pro aktivnější a zdatnější žáky jsou v kurzu navíc připraveny náměty nepovinných úkolů, za které může porota, nebo vyučující udělit body navíc a je možné tyto úkoly ještě rozšířit o aktivní prvky ( např. sbírání obrázků, či rozšíření počtu snímků aj.).

Studijní aktivity probíhají v počítačové učebně a na vycházkách do okolí školy.

Časový harmonogram:

1. hodina – motivační úvod, vyhledávání informací o ekologii.
2. hodina – seznámení s digitálním fotoaparátem.
3. hodina – propagační leták soutěže ve sběru.4. hodina – příprava besedy, volba pracovních rolí.
5. hodina – uskutečnění besedy s ekologem, práce v rolích.
6. hodina – vycházka, pořizování snímků z okolí.
7. hodina – Brainstorming, návrh pro zlepšení životního prostředí.
8. hodina -tvorba obrázku v programu MALOVÁNÍ.

Časová dotace na projekt:
o cca 8 hodin věnovaných ve škole kurzu.

Konkrétní cíle:
Tj. čemu se žáci při kurzu konkrétně naučí, co si osvojí:
– žák bude znát využití digitálního fotoaparátu
– žák bude umět zapsat krátký text v textovém editoru a
bude umět využívat web pro získání informací každodenní potřeby;
– žák bude lépe rozumět problémům ekologie a naučí se pracovat v týmové spolupráci.
… Získávat schopnost vědomě komunikovat a aktivně, tvůrčím způsobem přispívat ve skupinových procesech.
Při řešení problémů byla použita metoda Brainstorming, která má vést ke zvyšování aktivity skupiny i jednotlivců, dále týmová spolupráce i rozdělení rolí a metoda individuálního přístupu k žákům. Názornost výuky je podpořena tvorbou snímků.

Hodnocení

Žáci jsou hodnoceni jednotlivě formou bodování za činnosti a sběr. Bodování provádí zvolená porota, kterou je možné i v průběhu měnit, podle požadavků a zájmů žáků. Porota spolupracuje s učitelem, ICT koordinátorem a také probíhá v některé oblasti vzájemné hodnocení žáků mezi sebou. Zápis hodnocení provádí porota pravidelně do tabulky zápisů, která je všem přístupná, aby měli žáci možnost porovnávat a také k jejich průběžné motivaci. Výběr rozmezí přidělovaných bodů (např. 1 až 5, nebo 1 až 10) nemusí být striktně dodržováno, neboť je potřeba ohodnotit i výjimečné výkony.

Žáci 6. ročníku uvítali novou formu práce se zvědavostí. Zaujal je motivační úvod s pohádkovým nádechem a i téma z přírody jim bylo velice blízké.

Vyhledávání na internetu žáky bavilo, našli zde mnoho zajímavostí.

Již v prvním úkolu jásali nad anketou. Zaujala je možnost pracovat se slovníkem odkazů a možnost rychlého návratu zpět na 1. skok pomocí odkazu ve slovníku.Velký ohlas u žáků vyvolala možnost tvoření snímků na vycházce a možnost následné prezentace jejich nasbíraných zajímavostí a textových prací. Využili také možnosti vlastního vyjádření k hodnocení akce pomocí FÓRA. Zde mají také žáci možnost spolu komunikovat a prezentovat své nápady.

Práce v kurzu přináší zpestření výuky a kladnou reakci žáků. Vyhledávání na internetu žáky baví a zároveň získávají užitečné informace a dovednosti. S velkým ohlasem se setkala

ANKETA, kde žáci mohou vyjádřit vlastní volbu pro nadcházející činnost v kurzu tím, že například sami ovlivňují zaměření besedy, kterou připraví a zvolí si zde svou pracovní roli. Vkládají své vlastní dotazy, učí se volbu. Zajímavou studijní činností je TEST, který je sestaven v několika formách. Např. výběr jedné možnosti správné z několika nesprávných, nebo několika správných možností s „chytákem“ jedné nesprávné. Osvědčil se nám ODKAZ NA SLOVNÍK a možnost vkládání a přidávání odkazů do slovníku.

Kurz jsme si přizpůsobili podmínkám a záměrům třídy tím, že jsme si rozšířili zadávané úkoly. Naši žáci žluté třídy vyzdobili v hodině výtvarné výchovy stěnu chodby malbou – obrázkem žabáka a kamaráda čápa v rybníčku.

Kurz vyzkoušeli i někteří žáci na sousední základní škole v kroužku informatiky.

Práce v e-lerningovém kurzu se nám všem zalíbila a chtěli bychom ji využívat i v dalších činnostech a výukových předmětech. Kurz „Žabák putuje“ bude ve výuce také opět zařazen a věřím, že se zalíbí i dalším vyučujícím na školách podobného typu.