„Poznej své město“ – kurz v programu Moodle

|


Tento kurz by měl žákům více přiblížit místo, kde žijí, kam chodí do školy a kde mají své kamarády. Měl by je naučit vnímat místo svého bydliště jako součást světa, který nás obklopuje. Místo se svým historickým vývojem, zajímavými osobnostmi, které zde žili nebo žijí, zeměpisnou polohou, přírodou, která ho obklopuje, turistickými zajímavostmi a dalšími věcmi, nad kterými se běžně ani nepozastavíme, protože je vnímáme jako samozřejmost, jako něco, co „tu přece je a vždycky bylo“.

Kurz je určen pro žáky devátého ročníku základní školy, kteří na závěr vytvoří prezentaci o svém městě a předvedou ji žákům ročníků nižších, aby je seznámili se zajímavostmi, které se o městě dověděli. Zároveň by měli být schopni své město prezentovat tak, aby bylo lákavé pro turisty.

Kurz zasahuje do několika vyučovacích předmětů, takže se zde realizují mezipředmětové vztahy a vazby.

Dějepis – historie města, významné osobnosti

Přírodopis – okolní krajina, rozmanitost přírody

Zeměpis – poloha, rozloha, počet obyvatel, orientace v plánu (mapě) města Výtvarná výchova – výtvarná soutěž

Občanská výchova – kulturní dědictví, praktické využití znalostí a informací o městě

Informatika – tvorba prezentace, vyhledávání informací na internetu, úprava fotografické dokumentace

Český jazyk – komunikační a slohová výchova, naslouchání, mluvený projev, spolupráce s knihovnouCelý projekt je zaměřen především na aktivitu žáků – samostudium, kooperace při zpracovávání některých úkolů, rozhovor s příslušnými vyučujícími, diskuze nad zadanými úkoly, řešení problémů. Z tohoto důvodu je zde učitel spíše jako „poradce“ (ne jako zprostředkovatel informací), měl by žáky pouze usměrňovat a podněcovat k činnosti. Dále tu funguje jako hodnotitel jejich úkolů a testů (v rámci pravidel daných jednotlivými předměty). Pokud žáci na tuto „hru“ přistoupí, je kurz vhodným doplňkem k plnění klíčových kompetencí.

URL projektu:

http://moodle2.gymcheb.cz/course/view.php?id=618