Konverzační témata NJ s interaktivní tabulí

|


Při přípravě na maturitní zkoušku z německého jazyka dnes nikdo nevystačí s učebnicemi a sešity. Učitelé i jejich studenti shromažďují kvanta doplňkových materiálů. Jedni zpracovávají znovu a znovu maturitní okruhy, vytvářejí další a další testy, druzí trénují svoji schopnost reagovat s úsměvem ve vypjaté situaci a v cizím jazyce na záludné otázky… Hodiny konverzace jsou nabité aktivitami a odcházejí z nich vyčerpaní jedinci… Chcete získat trochu energie pro sebe i studenty, využít při přípravě náročných hodin také podporu ICT a oživit tak výuku? Seznamte se s naším souborem materiálů k vybraným konverzačním okruhům.

Soubor materiálů

Pokud pro Vás platí úvodní slova, je i Vám určen soubor materiálů k vybraným konverzačním tématům s pomocí interaktivní tabule SMARTBoard (všechny přípravy jsou ale použitelné i bez dotykové tabule, stačí počítač s dataprojektorem a volně šiřitelným software SMARTNotebook Viewer). Soubor příprav najdete na stránkách Gymnázia Cheb. Materiály vzniklé v rámci projektu SIPVZ v roce 2006 jsou dílem tří autorů – Mgr. Jaroslavy Úlovcové, Mgr. Alexeje Kokoreva a Mgr. Gabriely Feilové. Naším přáním bylo vytvořit podklady pro předmaturitní opakování a konverzaci v německém jazyce, které by využívaly výhod interaktivní tabule a činily tak tuto činnost pestřejší a vícerozměrnou, a které by se daly snadno upravovat podle zaměření, časové dotace, cílů výuky, věku a schopností skupiny.

Tento celek obsahuje celkem 30 souborů pro interaktivní tabuli (formát notebook a také pdf) a metodické poznámky s popisem slidů. Soubory jsou uspořádány podle tématických okruhů do deseti složek, jak ukazuje následující přehled:

téma/složkasoubory
Bewerbung, Beruf, KarriereBewerbungsschreibenVorstellungsgesprächLebenslauf
Mensch und Natur, UmweltschutzUmwelt_1Umwelt_2Umwelt_3
Wetter, Klima, JahreszeitenWetter_Klima_1Wetter_Klima_2Wetter_Klima_3
Werbung und KonsumKons_Werbung_1Kons_Einkaufen_2Kons_Konsum_3
Reisen, UrlaubUrlaub1Urlaub2Urlaub3
Unsere StadtUnsere Stadt1Unsere Stadt2Cheb3
Begegnung mit FremdenAusland1Ausland2bAusland3b
Moderne Kommunikation, Wissenschaft und FortschrittWiss_Kommunikation_1  Wiss_Kommunikation_2Wiss_Kommunikation_3
Gesundheitswesen, SuchtGesundheit1Gesundheit2Gesundheit3
Literatur und TheaterLiteratur1Literatur2Literatur3

Bewerbung, Beruf, Karriere (J. Úlovcová)

V prvním materiálu se vypravíme žádat o místo. Studenti pracují se životopisem, věnují se podobě obchodního dopisu, upravují a doplňují žádost o zaměstnání. Nácvik odpovídající slovní zásoby a formulací završí jistě vlastní žádost o zaměstnání jako část domácí přípravy.

V následujícím materiálu se vypravíme na přijímací pohovory. Než usednou k rozhovorům, tvoří studenti podstatná jména, hledají vhodná adjektiva (vlastnosti správného zaměstnance), co nejpřesněji popisují významy slov. Na studenty čekají úkoly k procvičení a rozšíření dané slovní zásoby, tvoření pravděpodobného scénáře přijímacího pohovoru, mindmapping, brainstorming. Jazykově vybaveni, dají se studenti do práce ve dvojicích a tvoří vlastní rozhovor resp. scénku podle vzniklé osnovy; při následné prezentaci pak třída hodnotí jednotlivé uchazeče o místo bankovního úředníka.

V posledním podkladu k diskuzi o vysněném povolání studenti popisují co nejpřesněji obrazový materiál, hovoří o výhodách a nevýhodách, které daná práce přináší, a připravují vlastní prezentaci o práci svých snů.

Mensch und Natur, Umweltschutz (J. Úlovcová)

V úvodní přípravě se věnujeme skleníkovému efektu a kyselému dešti– studenti aplikují své znalosti z chemie a fyziky a vysvětlují s pomocí materiálu princip a následky, seřazují správně hesla (řešení je v metodických poznámkách) a komentují obrazový materiál. Zájemci si mohou vypracovat online test o kyselých deštích (ukryt v nejmenším mraku vpravo J).

Další materiál sleduje znečištění životního prostředí jako globální nebo lokální záležitost. Opět máte podklady pro debatu o příčinách a následcích, a pro skupinovou práci studentů při hledání řešení.

Poslední příprava nabízí aktivní přístup k ochraně životního prostředí a myšlence trvale udržitelného rozvoje: aktivity motivující k diskuzi se zaměřují na šetření energií, třídění odpadů a nabízejí také odkazy k dalšímu studiu, přípravě referátu nebo projektu. Zahrajete si také Müllionenspiel?

Wetter, Klima, Jahreszeiten (J. Úlovcová)

Počasí je prvním konverzačním okruhem této části kompletu. Studenti procvičí slovní zásobu přiřazováním i použitím ve větách, hledají antonyma. Pak se pustí do komentářů a předpovědí počasí s pomocí předpovědní mapy nebo aktuálních informací na internetu. Klimatu a jeho změnám se věnujte v druhém materiálu – studenti budou posuzovat vzájemné vztahy, přisuzovat příčinám následky a porovnávat své téze s řešením. Budou hledat východiska pro změny klimatu podmíněné lidskou činností při práci s didaktizovaným online materiálem. Nakonec se projdeme jednotlivými ročními dobami a pohrajeme si s frazeologií.

Werbung und Konsum (J. Úlovcová)

První materiál se věnuje reklamě, jejímu kodexu a analýze. Studenti pracují s obrazovým materiálem, přiloženými nahrávkami a také s online materiály. Vytvářejí sami reklamu na vybraný produkt (vypracují například jako domácí cvičení) a pak prezentují na hodině a „zkoušejí prodat“. Na nákupech studenti procvičí slovní zásobu – projdou oddělení v obchodním domě, nabídku zboží, různé způsoby platby. Obrázek žebrajícího bezdomovce je jistě inspiruje k diskuzi nad tím, co by si měl za získané peníze opravdu nutně pořídit…

Poslední příprava z trojice se zabývá konzumem. Jak dalece se změnila představa ideálu? Co patří v ČR k vysokému životnímu standardu? Co je životní styl? Co opravdu potřebujeme a co si kupujeme? Pracujeme s úryvky textu Kurta Tucholského, encyklopedií Wikipedia, vybíráme vánoční dárky, komentujeme obrázky a fotografie.

Reisen, Urlaub, Unterkunft (G. Feilová)

Část věnovaná cestování vyzývá ke konverzaci týkající se důvodů a cílů cestování, způsobů dopravy a ubytování, programu dovolené apod. Studenti diskutují nad destinacemi, plánují pobyty, vyhledávají a objednávají možná ubytování, balí zavazadla na cestu. Cestují individuálně nebo s cestovní kanceláří. Přípravy obsahují uzavřené, polozavřené i otevřené typy úloh a podklady k dalším aktivitám, individuálním nebo skupinovým žákovským projektům.

Unsere Stadt (A. Kokorev)

Protože jsou v konkrétních materiálech použity fotografie památek, mapy a jiné licencované materiály, můžete si stáhnout jakousi „demoverzi“ příprav – inspirativní šablonu, do které sami můžete vkládat texty, fotografie a mapy ke svému městu (samozřejmě si ale můžete autorovi napsat o „chebské toulky“). Jedna osnova představuje obrazem a textem památky a významná místa, poté mají studenti rozhodnout, která tvrzení o památkách jsou pravdivá, a ta nepravdivá spláchnout. (WC opravdu splachuje) Pravdivá tvrzení jsou blokována proti přesunutí. Tématem druhé osnovy je orientace ve městě. Do několika map studenti zakreslují cestu k nádraží, do restaurace apod. a popisují – tedy zároveň opakují předložky a směrová příslovce. Do šablony je třeba nakopírovat dostatečné množství map, aby byla situace i při dalším výletu stále přehledná :-). Poslední příprava k tématu Naše město je variantou oblíbené hry – ze souvislého textu (zde o historii města) postupně mizejí faktické údaje, slovíčka, gramatické jevy. Studenti mají text číst, jako by tam pořád byly. Tento způsob výuky je vhodný k pamětnému učení. Poslední slide je myšlen samozřejmě jako vtip, ale můžete ho zkusit přečíst! Při vkládání jiného textu vhodného pro konkrétní město doporučujeme zvolit vhodnou délku (max. 1 slide) a „dobře čitelnou“ barvu písma.

Begegnung mit Fremden (A. Kokorev)

První příprava vychází z teze, že čeština s němčinou jsou kulturně příbuzné jazyky. To se odráží např. v idiomech. Příprava obsahuje dva typy zadání. V části A a B se setkáváme s identickými (A) nebo velmi podobnými (B) idiomatickými rčeními. Práce s nimi je založena na skládání rčení. Jednodušší zadání je zvoleno u náročnějšího jazykového materiálu C, kde studenti hledají české ekvivalenty k německým rčením, pak kontrolují se správným řešením. Další dvě přípravy vycházejí z podobného materiálu vyhledaného v české a německé verzi internetového vyhledávače Google. (Kvůli autorským právům najdete ve zveřejněné verzi jen printscreeny z Googlu nebo obrázky k volnému použití). Principem přípravy je vyhledávání obrázků pod hesly tschechisch, Tschechien, Tscheche apod. na německých stránkách a adekvátně německý, Německo, Němec apod. na stránkách českých. Tyto obrázky mají být motivací k diskuzi nad stereotypy a předsudky. Pokud se studentům nezdají dostatečně motivační, najdou pod nimi citáty, popisky apod., které je vedou k další diskusi. Stejně tak by diskusi mělo vyvolat hledané chybějící slovo Ausländer v textu z billboardu na posledním slidu v souboru Ausland2.notebook.

Moderne Kommunikation, Wissenschaft und Fortschritt (J. Úlovcová)

První materiál na téma Moderní komunikace nechává studenty porovnávat různé způsoby komunikace v průběhu času, vysvětlovat postup při užívání mobilního telefonu nebo počítače, ale také diskutovat o vhodnosti jejich používání v různých prostředích různými uživateli. Jako bonus pak přiřazují významy zkratek a emotikonů, pocházejících z němčiny nebo angličtiny, používaných mladými v SMS nebo chatech.

V další části se k diskuzi nabízejí objevy a vynálezy (s důrazem na ty s německy psaným rodným listem), k vysvětlování funkce různé běžné domácí a kancelářské přístroje, k doplňování neúplné texty. Najde se taky chvíle na procvičování lexiky a opakování gramatiky (tvoření pasívu), studenti si mohou počíst – pravděpodobně mimo rámec hodiny – v dalších internetových odkazech nebo v přiloženém materiálu Deutsche Stars.pdf. Tato část poskytuje materiál také k tvorbě referátů.

Poslední příprava obsahuje materiál ke konverzaci na složitá témata Pokrok – Genetika. Studenti formulují s pomocí podkladů názory různých skupin ohledně využití nebo zneužití genetických manipulací, zkoušejí zaujmout vlastní postoje. Mohou pracovat s online texty a zajímavými webovými stránkami (informace, lexikon terminologie, kvíz znalostí, kontakty…)

Gesundheitswesen, Sucht (A. Kokorev)

První část obsahuje úkoly k procvičení slovní zásoby – slovní hnízda, doplňování, vyhledání ve slovníku a tvoření vět. Složitější úkoly čekají ve druhé části, věnované nemocem a jejich symptomům – studenti klikají na ty, které považují za symptomy nemocí v rámečku. Ty správné se ohlásí potleskem, špatné bučením. Samozřejmě problematika výběru není jednoznačná (i když byla konzultována s odborníkem), ale jde především o slovní zásobu, ne diagnózu J. Ve třetí části pak studenti naplno využijí zafixované slovní zásoby při skládání a tvoření dialogů na téma U lékaře, V lékárně.

Literatur und Theater (A. Kokorev)

V prvním materiálu studenti komunikují na podkladu česko-německého muzikálu Láska=Liebe, který vznikl pro Krajinnou výstavu Cheb-Marktredwitz 2006 – pracují s webovou stránkou, sestavují příběh a doplňují podle poslechu. Další dvě přípravy hledají ve Vašich studentech básníky – při práci s konkrétní poesií a při hře s citáty z klasiků.

Použití v hodině

Uvedené přípravy jsou koncipovány tak, aby sloužily v úvodu do daného tématického celku, hlavně jako podklad pro vlastní hodiny konverzace, ale lze je (resp. jejich části) užít i při opakování příp. zkoušení, a to jak přímo s interaktivní tabulí, tak i např. vytištěné (lze vytisknout všechny / vybrané / upravené listy, podle cíle). Uvedené odkazy zároveň mohou pomoci při zadávání referátů k některým konkrétním tématům (tento způsob doplnění výuky má sice mnoho výhod a učí studenty mnoha dovednostem, jazykovým i studijním návykům, ale vzhledem k obvyklým časovým dotacím a vzácnosti hodin konverzace a předmaturitní přípravy bude zřejmě občasnou záležitostí). Část materiálů odpovídá časovou náročností jedné vyučovací hodině, část materiálů poskytuje materiál na víc hodin zaměřených na určitý tématický okruh, většinou dvě až tři vyučovací jednotky. Pokud máte dostatečný časový prostor na žákovský projekt, můžete využít některé materiály nebo jejich části jako výchozí podklady.

Jednotlivé materiály mají studentům usnadnit komunikaci na dané téma. Jsou kombinací podkladů různé povahy, textových, zvukových i obrazových materiálů, informací a úkolů, které studenti plní společně, ve skupinách nebo samostatně, v hodině nebo při domácí přípravě. Navrhované činnosti lze upravit nebo zkombinovat do přípravy ušité na míru podle zaměření, časové dotace, cílů výuky, věku a schopností skupiny. Je na úvaze učitele, které materiály a v jaké míře využije.

Učitelé i studenti mohou pracovat také na počítači i bez použití všech výhod dotykové tabule SMARTBoard, např. v programu SMARTNotebook Viewer.

Aktuální a autentické informace z Internetu oživují výuku a zvyšují zájem studentů o informace, jejich analýzu a prezentaci závěrů – tedy o základní stavební kameny při konverzaci. Cizí jazyk, zde němčina, se pak nestává hlavním cílem studentova snažení, ale vítaným a žádaným prostředkem jeho vyjádření.

Ukázka

V následujícím textu bych chtěla ukázat konkrétní možnosti využití příprav, a to na materiálu věnovaném moderním technikám komunikace:

Wiss_Kommunikation_1.notebook

Wiss_Kommunikation_1.pdf

1. Podpora přímé výuky

slide 2Motivace + úvod do tématu: technické prostředky (verbální i nonverbální) komunikace
slide 3Porovnání způsobů komunikace v průběhu času (řazení)Práce se slovní zásobou. Studenti pojmenovávají výsledky činností, snaží se poté nalézt k internacionalismům německé vyjádření.
slide4 – 7Úkol – vysvětlit přesně návod k používání mobilního telefonu a počítače ke komunikaci, co je vše potřeba mít, udělat atd.Studenti se rozdělí do cca tříčlenných skupinek „odborníků“ a sestavují návody a SZ tak, aby mohli doplnit při prezentaci „svůj“ slide.
slide 8Výhody a nevýhody vybraných způsobů komunikace.„Odborníci“ vysvětlují výhody a nevýhody vyváženě; zaměření na uživatele – seniora není nutné dodržet.K následnému hlasování lze využít hlasovací zařízení – např. „SMART -vajíčka“.
slide 9, 10Posouzení komunikačních prostředků z hlediska vhodnosti jejich používání.Studenti hledají ne/výhody v různých prostředích podle zadání.Následuje hlasování: Kde by se měly dané komunikátory zakázat?
slide 11Bonus, odměna nebo „veselé“ domácí cvičení: JugendsprachePřiřazování + vysvětlování významu zkratek a emotikonů (původ z němčiny)
slide12Bonus, odměna nebo „veselé“ domácí cvičení: JugendsprachePřiřazování + vysvětlování významu zkratek a emotikonů (původ v angličtině)

2. Samostudium, domácí příprava

  • Studenti sestaví jiný návod – k takové činnosti, kterou ještě nepopisovali.
  • Studenti připraví krátké textové zprávy v NJ s různým obsahem, v příští hodině je – po kontrole jazykové i obsahové správnosti a vhodnosti – použijí (lze psát buď z mobilního telefonu, nebo přes SMS bránu – nutná učebna). Náměty: prosba o schůzku, návrh na návštěvu kina, omluva, domluva změny termínu…
  • Studenti zpracují vytištěný slide 11 nebo 12 (Významy emotikonů).

3. Vytištění pracovních listů

  • Vytištěním slidů vzniknou pracovní listy k použití bez ICT, vhodné např. k zadání domácího cvičení, zkoušení nebo opakování.

Závěrem

Vlastníkem autorských práv tohoto souboru příprav je Gymnázium Cheb. Používání tohoto souboru ve školách v ČR k nekomerčním účelům je umožněno bez poplatku.

Popisovaný výběr příprav obsahuje podle názoru autorů základní konverzační okruhy, které nejsou vázány na žádnou konkrétní učebnicovou řadu, ale vyskytují se téměř ve všech učebnicích, tématických plánech a jsou běžnou součástí maturitních okruhů. Nadto jsme se snažili připravit pomůcku ke konverzaci také nad tématy techničtějšími či méně oblíbenými, tak aby práce při přípravě na maturitní zkoušku byla pro všechny co nejpříjemnější.

Snad Vás i Vaše studenty tyto materiály zaujmou a budou kvalitním doplněním výuky německého jazyka. Těšíme se samozřejmě i na všechny Vaše poznámky, zkušenosti, připomínky a návrhy.