Věda pro život, život pro vědu

|


Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

(řešený v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, v období březen 2014 až červen 2015).

Základním cílem projektu Věda pro život, život pro vědu je systematická podpora vzdělávání v přírodovědných a technických oborech a jejich popularizace v Ústeckém a Karlovarském kraji. Projekt inovativně propojuje všechny subjekty ve vzdělávacím řetězci od pracovníků vysokých škol přes pedagogy středních a vyšších odborných škol až k jejich studentům a žákům. Jednotlivé stupně vzdělávání, jejich akademické pracovníky, učitele, studenty a žáky reprezentuje sedm vzdělávacích institucí z obou krajů: 

Koordinátorem projektu je Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha.    

Partneři projektu jsou kromě Gymnázia Cheb také

• Fakulta výrobních technologií a managementu (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
• Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze, pracoviště Děčín,
• Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín,
• Gymnázium Děčín,
• Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov
• Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov.

Projekt využívá řady přednášek nad rozsah výuky, exkurzí, diskusí s odborníky a také sociologického výzkumu žáků a studentů. Sociologický výzkum v rámci projektu probíhá ve spolupráci se středními školami v Chebu, Sokolově, Chomutově a Děčíně.  V  některých případech jde o zcela unikátní šanci pro žáky a studenty vyjádřit se ke svému studiu, ke své budoucnosti, dát osobě slyšet svým učitelům a školám. Právě zjištění skutečných záměrů a zájmů studentů je nejvhodnějším východiskem pro to, aby byli ochotni přistoupit na varianty zvýšení zájmu o technické a přírodovědné obory. Zároveň jde o otázky, které se přímo týkají jejich osobního rozvoje, jejich cílů a hodnot. Tedy skutečností, které budou pro ně v životě rozhodující, byť si dosud jejich váhu třeba ani neuvědomují. Výzkum se uskutečňuje na všech partnerských středních školách a na vyšší odborné škole a jeho realizátorem Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.   

Ve výzkumu bylo osloveno asi 900 respondentů a srovnání výsledků mezi jednotlivými školami bude velmi důležité.  Vzhledem k rozsahu výzkumu budou výsledky prezentovány až tomto kalendářním roce. Pak s nimi určitě naše čtenáře seznámíme. 

Odborníci z Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. zároveń přednášeli žákům chebského gymnázia o tom, jak se sociologický výzkum dělá. Také proto, aby sami studenti mohli zpracovat vlastní sondy, vlastní hlubší pohledy do sociálních problémů a vztahů, v nichž žijí.  Znalosti by jim mohly umožnit lepší orientaci a snadnější rozhodování nejen o budoucím studiu, včetně případného zaměření technického či přírodovědného obory, ale také o následném působení v místech, odkud pocházejí, která potřebují příliv dalších vzdělaných občanů.

Mimo jiné aktivity se  už uskutečnili zahraniční i tuzrmské exkurze žáků a učitelů, které byly všemi účastníky hodnoceny velice kladně. Čekají nás ještě přednášky odborníků (zítra se například uskuteční přednáška o Hi-Tech přístroje v praxi vedená doc. Ing. Martinem Novákem, Ph.D. zaměřená na použití termokamery a vysokorychlostní kamery) a soutěž studentských prací. 

ESF