ICT metodik nebo koordinátor? Kdo to je, kam s ním?

|


V tomto článku je stručně popsán právní rámec činnosti ICT metodika (koordinátora), platové zařazení, míra vyučovací povinnosti a nárok na příplatek.

Ve vyhlášce 317/2005 upravené vyhláškou 412/2006 se uvádí v § 9 v. :

„Studium k výkonu specializovaných činností:
a) Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií“

Z této formulace vidíme, že označení KOORDINÁTOR je jistě správné. Tato vyhláška též stanovuje pro učitele vykonávající tuto činnost podmínky pro zařazení do třetího kariérního stupně. Konkrétně jde o odbornou kvalifikaci, splnění dalších kvalifikačních předpokladů podle výše zmíněného § 9 této vyhlášky a 3 roky praxe. V popisu činnosti se u tohoto stupně uvádí „Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům.“ Z toho plyne, že i označení METODIK je správné.

Nepřeme se tedy o názvosloví a zamysleme se nad postavením tohoto pedagogického pracovníka.

  • Jak plyne z této vyhlášky, je zařazen do 12. platové třídy.
  • Pokud je pedagogický pracovník pověřen činností metodika a má ukončené studium dle § 9 v. (akreditované MŠMT), má nárok na příplatek ve výši 1000-2000Kč a to podle § 133 zákoníku práce (dříve § 9a zákona číslo 143/1992 Sb.) v platném znění. O výši rozhoduje ředitel školy.
  • Pokud je pedagogický pracovník pověřen činností metodika, má sníženou míru přímé vyučovací povinnosti na základě ustanovení § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti: „Učiteli – metodikovi informačních a komunikačních technologií se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti s počtem žáků ve škole
  • do 50 o 1 hodinu týdně
  • do 150 o 2 hodiny týdně
  • do 300 o 3 hodiny týdně
  • do 500 o 4 hodiny týdně
  • nad 500 o 5 hodin týdně“

Podle vyjádření právního odboru MŠMT (na požádání zašlu) lze pověřit touto prací i více učitelů. Snížení pak závisí na rozdělení práce mezi více učitelů (podobně jako u zástupců ředitele). Toto dělení se nejčastěji uplatňuje u větších škol. Například škola s 680 žáky:

  • Metodik ICT 1: přiděleno 510 žáků, úvazek 21-5=16 hodin
  • Metodik ICT 2: přiděleno 170 žáků, úvazek 21-3=18 hodin

V dalších článcích se dočtete o náplni práce ICT metodika a o studiu ICT metodiků.