Náplň práce ICT metodika

|


Náplň práce ICT metodika (koordinátora) je často diskutovaná problematika. Je to dáno poměrně nedávným zakotvením této „funkce“ ve školách a neustále se měnícími potřebami škol. Také narůstá počet počítačů a další audiovizuální techniky. Co má mít ICT metodik na starosti?

Náplň práce ICT metodika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené vyhláškou 412/2006, která pouze specifikuje v § 9 v. potřebné studium: „Studium k výkonu specializovaných činností a) Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií“

Toto studium je upraveno standardem MŠMT, který podrobně popisuje kompetence absolventa tohoto studia. Tyto kompetence v podstatě určují náplň práce ICT metodika. Jde hlavně o tyto klíčové kompetence:

 • metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů,
 • doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • koordinovat užití ICT ve vzdělávání,
 • koordinovat nákupy a aktualizace software,
 • zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy,
 • koordinovat provoz informačního systému školy.

Stručný přehled činností můžeme specifikovat podle výše zmíněného standardu do několika oblastí a podrobněji si probrat jednotlivé činnosti. Komentáře autora článku jsou uvedeny modrou kurzívou.


Kompetence k učení

 • role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické metody (Používá v praxi moderní didaktické metody, používá moderní techniku pro podporu výuky, zvládá e-learningové systémy (LMS).)
 • využití počítače ve vzdělávacím procesu (nad rámec vlastní odbornosti účastníka) (Radí kolegům ve využití ICT v „jejich“ předmětu, sleduje novinky ve všech oborech, předmětech.)
 • organizace vedení školních žákovských a studentských projektů (Pomáhá kolegům organizovat školní žákovské projekty po stránce využití ICT, poskytuje jim IT podporu.)
 • vyhledávání a hodnocení výukových a informačních zdrojů na internetu (Sleduje novinky v oblasti výukového software, informačních zdrojů a vybírá vhodné produkty pro splnění ŠVP nebo obdobného plánu.)
 • užití metod distančního a kombinovaného vzdělávání podporovaného ICT (Podporuje používání LMS pro podporu distančního a kombinovaného studia, koordinuje a metodicky pomáhá využívání LMS při podpoře běžné výuky, „blended learningu“. )


Kompetence k řízení

 • zpracování a realizace ICT plánu školy (Ve spolupráci s ředitelem školy připravuje ICT plán, odborně garantuje zadávací podmínky nákupů zboží a služeb souvisejících s ICT , realizuje poptávková řízení, účastní se výběrových řízení.)
 • zpracování bezpečnostní politiky školy (pravidla bezpečnosti, provozní a SW řád školy) (Ve spolupráci s vyučujícími IVT připravuje pravidla pro použití HW a SW ve škole, dbá na dodržování licenčních pravidel a smluv.)
 • organizace zapojení školy do regionálních (národních) projektů (Organizuje a podporuje zapojení školy do projektů města, krajů ČR a EU, podílí se na jejich řešení. Nemysleme si, že napíše a zrealizuje několik projektů pro EU a přitom bude dělat i další práce. To nelze časově zvládnout.)
 • organizace a metodická pomoc při provozu školního vzdělávacího a organizačního informačního systému (Organizuje provoz školního webu, matriky školy nebo jiných informačních systémů školy. Pomáhá kolegům s jejich využitím, psaním článků a metodicky je vede při zveřejňování informací.)

Kompetence ke správě ICT ve škole

 • základní orientace v nových trendech vývoje ICT pro vzdělávání (Sleduje novinky na trhu LMS, projekční techniky, videokonferencí, digitálních učebnic, komunikačních programů a dalších technologií.)
 • základní orientace v právních předpisech souvisejících s ICT (Zná bezpečnostní předpisy související s ICT, zákon o odpadech, doporučení BOZP týkající se použití dataprojektorů, nábytku a dalších zařízení.)
 • znalost principů a možností počítačových sítí (Je partnerem pro firmy zajišťující realizaci sítí a jejich provoz, určuje, které služby bude poskytovat lokální síť a které „nakoupí“ škola odjinud. Připravuje vizi.)
 • znalost principů a možností moderních prezentačních technologií (Navrhuje vhodná projekční zařízení, interaktivní tabule, plátna a další projekční zařízení pro konkrétní použití ve výuce. Jak je vidět z těchto kompetencí, tak ICT metodik NENÍ v žádném případě správce sítě. Pokud ICT metodik vykonává i práci správce sítě, tak to musí činit na základě jiné smlouvy – viz článek „ICT metodik nebo koordinátor?“)

Závěrem mi dovolte malou poznámku. Není možné, aby se všem výše zmíněným činnostem věnoval jeden ICT metodik do hloubky během několik hodin, které na to má podle vyhlášky určené na tuto práci (viz článek „ICT metodik nebo koordinátor?“). Obzvlášť na menších školách je to prakticky nemyslitelné. Proto existuje možnost zaměstnat na tuto práci externistu nebo některé služby nakupovat. ICT metodik by měl všechny tyto zaměstnance a služby koordinovat tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku. ICT metodik může také být kmenovým zaměstnancem jiné školy.