Občanské sdružení „Metodik.cz“

|


Založili jsme občanské sdružení „Metodik.cz“. Chcete se podílet na jeho činnosti?

Vážení kolegové,

v rámci projektu ESF s názvem „Studium ICT koordinátorů a Centrum E-Learningu“ (jehož řešitelem je Gymnázium Cheb ve spolupráci s Karlovarským krajem) vznikla komunita občanů, kteří mají společné cíle. Proto jsme se rozhodli založit občanské sdružení „Metodik.cz“, které sdružuje hlavně ICT metodiky (koordinátory), a nejen je. Formální registraci se nám podařilo dokončit koncem března 2008.

Hlavním cílem sdružení je vzájemná pomoc při zavádění ICT do výuky ve školách. Obzvlášť v nadcházejícím období můžete ve sdružení najít projektového partnera s velkou odbornou erudicí pro metodickou, lektorskou a servisní činnost v rámci projektů ESF.

Jedná se o sdružení, kde nemusíte chodit na žádné schůze, ani platit žádné příspěvky. Všechna komunikace probíhá elektronicky.

Členem sdružení může být každá fyzická osoba starší 18 let. Přihlásit se můžete pomocí jediného mailu. Jak se přihlásit?

Stanovy najdete v sekci download. Zde uvádím jen malý výňatek ze stanov:

čl. II
Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

1. Prosazování oprávněných zájmů členů prostřednictvím jednání s orgány resortu.

2. Spolupráce při tvorbě výukových kurzů a metodik.

3. Spolupráce při tvorbě doplňkových učebních textů a pomůcek.

4. Spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání učitelů.

5. Osvětová činnost – prezentace škol, které zavádí ICT do výuky.

6. Spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi zajišťujícími vzdělávání a jejich asociacemi.

7. Podíl na připomínkování a tvorbě základních koncepčních materiálů a legislativních norem v oblasti školství.

čl. III
Náplň a formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

2) Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech vzdělávání, zejména:
— praktická činnost členů ve spolupráci s orgány resortu školství;
— kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl vzdělávání
— poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;
— soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
— organizování seminářů a pracovních setkání v souladu s cíli sdružení;
— účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;
— osvětová činnost.
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

Související články:
Kontaktní údaje občanského sdružení „Metodik.cz“ (10.05.2008)
Postup přihlášení do sdružení „Metodik.cz“ (10.05.2008)