Přípravné testy k ECDL na moodlu

|


Kurz poskytuje kvalitnější podporu pro přípravu žáků na testy ECDL.

1. Přípravné testy k ECDL – kurz na moodlu

Prvotním cílem této práce je poskytnout vyučujícím informatických předmětů kvalitnější podklady pro provádění vlastní výuky a současně poskytnout žákům v rámci výuky představy o testech ECDL. Práce vychází ze stávajících učebních osnov a výchovně vzdělávacích cílů informatických předmětů. Je zpracována formou sbírky standardizovaných úloh. Standardizovaných ve smyslu konceptu ECDL. Dalším důležitým cílem práce je, aby žáci bezpečně zvládli požadavky kladené na jejich znalosti ve výše zmíněných učebních osnovách. Velmi vhodným prostředkem k tomuto cíli je právě využití konceptu ECDL ve výuce tak, aby žáci byli schopni v průběhu čtvrtého ročníku střední školy, tedy po absolvování celého programu ECDL ve výuce, získat mezinárodní certifikát počítačové gramotnosti. Počátky konceptu ECDL jsou z roku 1994 a sahají do Finska, ze kterého se koncept rozšířil do dalších evropských zemí, ale i do Austrálie a USA. ECDL je, cituji:

„… mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je uchazeč schopen efektivně využívat základní informační technologie. Úspěšní absolventi získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost. Za obsah (sylabus) testů zodpovídá výhradní vlastník ECDL konceptu a metodiky testování – ECDL Foundation (ECDL F, www.ecdl.com), nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS – www.cepis.org). ECDL F poskytuje licenci k provozování ECDL testů národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS – garantům kvality ECDL testování v národním prostředí. Nositelem licence v České republice je Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI, www.cski.cz), jediný subjekt oprávněný akreditovat střediska pro ECDL testování a vydávat ECDL Certifikáty na území ČR.“

Koncept ECDL je rozdělen na moduly:1. Základy informačních technologií (M 1)
2. Používání PC a správa souborů (M 2)
3. Textový editor (M 3)
4. Tabulkový kalkulátor (M 4)
5. Databáze (M 5)
6. Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace (M 6)
7. Služby informační sítě (M 7) V rámci informatických předmětů je probíráno učivo, které je v souladu s jednotlivými moduly projektu ECDL. Metodika testování a vyhodnocování odpovědí v tomto konceptu je konstruována tak, aby se jednotným způsobem otestovaly vědomosti a dovednosti uchazeče o ECDL Certifikát nezávisle na platformě, použitém programovém vybavení a národním prostředí. Detailní informace jsou k dispozici na internetové adrese www.ecdl.cz.

2. Popis kurzu

Na základě výše uvedeného rozdělení ECDL modulů jsem zpracoval pro každý modul pět cvičných úloh. Zpracované úlohy jsou v jednotlivých modulech členěny podle obtížnosti, od nejjednodušší po nejsložitější.

Označení jednotlivých úloh je následující:

M X.Y,kde M zdůrazňuje, že se jedná o úlohy ECDL modulů,

X je číslo modulu (X = 1 až 7, viz výše) a

Y je pořadí úlohy v modulu (Y = 1 až 5). Toto označení jsem zvolil proto, aby se ve Sbírce úloh dalo dobře orientovat, především pak z hlediska třídění modulů.Jednotlivé úlohy jsou řešeny různými postupy, ve smyslu používání klávesnice nebo myši. Z tohoto důvodu je možný vždy i alternativní postup při řešení úloh než zde nabízený. Je věcí zvyku zda někdo používá spíše klávesnici nebo myš. Z hlediska metodického však, alespoň u začátečníků, je vhodnější používání klávesnice než myši, a to hlavně z důvodu větší jistoty při prováděných manipulacích s daty.K označení jednotlivých úloh jsem připojil stručný popis činností, které jsou v dané úloze prezentovány. Stručný, jednořádkový popis jsem zvolil proto, abych nezvětšoval rozsah práce a pro lepší orientaci v úlohách. Úlohy je možné řešit v programovém balíku MS Office 97 nebo ve verzi 2000 a lze je řešit, s menšími odlišnostmi, i ve verzi 2003. Verzi 2007 nemám dosud k dispozici. Obsahy úloh v jednotlivých modulech vychází z úplného přípravného kurzu k mezinárodním testům počítačové gramotnosti ECDL [1].

3. Autorská práva k materiálům

Jak bylo uvedeno v prohlášení, veškeré úlohy jsem připravil osobně. V některých úlohách jsem použil v řešeních logo škol (SPŠ Loket a ZČU Plzeň). Vzhledem k tomu, že se jedná o nekomerční vzdělávací kurz je použití těchto log v souladu se zákonem.

4. Informace o zveřejnění

Kurz je umístěn na adrese: http://moodle2.gymcheb.cz v oddíle Správa v části Kurzy v Kategorii kurzů – Kurzy pro stažení – ukázky.

5. Zkušenosti z praxe

Do kurzu v moodlu jsem dal pouze 28 těchto úloh. Z časového hlediska jsem dal žákům vypracovat celkem tři úlohy z prvních třech modulů. Z každého modulu to byla úloha třetí (1. 3, 2. 3 a 3. 3). Práci odevzdalo celkem 27 žáků. To znamená, že i tak jsem musel opravit celkem 81 úloh, což není málo v daném čase, v podstatě jeden týden. Díky systému moodle oprava a následná statistika mi nezabraly tolik času jak jsem původně očekával, což je velké plus. Poměrně dost času zabrala samotná tvorba kurzu v systému moodle, to je trochu minusové, ale celkový výsledek, myslím, hovoří jednoznačně pro tento či obdobný systém.

Moduly, které byly ve škole probrány se již nebudou probírat a testy v těchto modulech žáci pouze vypracují jako opakování látky. U modulů, které se ještě neprobraly, je nutné nejprve probrat potřebnou látku a teprve poté zadat testy žákům.

6. Návrhy na zlepšení

Z důvodu časového tlaku jsem nebyl schopen vložit více studijních materiálů, tuto složku by bylo dobré v další verzi zlepšit. Z řad studentů mi chyběla větší aktivita ve fórech, ale i v hodnocení obtížnosti. Zde je do budoucna nutno pro lepší představu o jejich názorech, je více zainteresovat i na těchto oblastech, ne pouze na plnění testových úloh.

7. Závěr

Cílem této práce bylo vytvořit vhodné úlohy pro práci studentů v informatických předmětech na Střední průmyslové škole v Lokti. Budou základem pro to, aby žáci byli schopni v průběhu čtvrtého ročníku absolvovat úspěšně testy ECDL. Získají tím mezinárodní certifikát, který jim pootevře dveře k jejich uplatnění na trhu práce, a to nejen v naší republice, ale i v rámci Evropské Unie i dalších států. V letošním roce chci úlohy a jejich varianty s spolu kolegy ověřit v hodinách informatických předmětů. Pro lepší využití úloh jsem je umístil do Moodlu. Právě vzhledem k možnosti, aby žáci pracovali v domácím prostředí na těchto úlohách. V další tvorbě úloh tohoto typu budu i nadále pokračovat. Zaměřím se na jejich využití i pro skupinovou výuku, protože zatím nemáme na škole s úlohami tohoto typu ve výpočetní technice mnoho zkušeností. Rád bych také nabídl Sbírku úloh dalším školám obdobného zaměření.