Kraje České republiky

|


Výukový kurz umožňuje aktivní zapojení žáků v hodinách zeměpisu. Během kurzu se žáci seznámí s e-learningovým prostředím. Řeší zadané úkoly přímo v prostředí Moodle, které je jim přístupné i k domácí přípravě nebo do připravených pracovních listů, které kopírují prostředí kurzu.

Cílem kurzu je získání poznatků o administrativním členění České republiky a jednotlivých krajích – během práce v kurzu dochází k naplnění výstupů RVP ZV, kdy žák lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit. Zároveň hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu.

Výukový kurz je postaven na samostatném vypracování prezentace kraje, která slouží jako motivační prvek ke studiu daného kraje a dalším vypracovávání úkolů, které se týkají daného kraje. Prezentaci si připraví a předvede na začátku hodiny dvojice žáků. Rozdělení témat je třeba dohodnout se žáky na začátku kurzu. Zpracovanou prezentaci žáci odevzdávají vyučujícímu, který ji zveřejní v prostředí kurzu (vypracované prezentace nejsou součástí kurzu). Vyučující jejich výstup doplní a ohodnotí společně s ostatními žáky.

Další část hodiny je na zvážení vyučujícího.

Je možné poskytnout žákům prostor pro samostatné zpracování úkolů v Moodlu. Vyučující pouze jejich práci doplní, pokud je třeba. Samostatné plnění úkolů zohledňuje pracovní tempo jednotlivých žáků. Plnění těchto úkolů je třeba zkontrolovat tak, aby žáci mohli využít poznámky k přípravě na další hodinu. Pro žáky, kteří nemají přístup na internet z domova a nemohou tedy kurz využít k domácí přípravě, jsou připraveny pracovní listy, které kopírují prostředí kurzu.

Také je možné rozdělit vypracování jednotlivých úkolů do skupin. Žáci si pak informace navzájem předají. Po zvládnutí všech zadaných úkolů si žáci ověří získané vědomosti v testech, které jsou součástí každé kapitoly.

Závěr každé kapitoly tvoří úkol vztahující se svým zadáním k danému kraji a zároveň naplňující mezipředmětové vztahy. Tento úkol žáci odevzdávají přímo v prostředí Moodle. Rozšiřuje tedy nejen jejich znalosti z probíraného učiva, ale i jejich dovednosti při vyhledávání informací na internetu, zpracovávání textu, upevňuje jejich pracovní návyky při práci s počítačem. Úkoly není nutné zadávat z každé kapitoly, je možné je ponechat pro žáky se zájmem o daný předmět nebo je rovnoměrně rozdělit mezi žáky, kteří jejich vypracování předvedou ostatním spolužákům. Rovněž je možné úkoly zadat již na konci hodiny a ohodnotit známkou.

Názory žáků na práci v projektu

Žáci práci v prostředí Moodle přijali kladně, oslovila je možnost práce na PC v průběhu vyučovací hodiny. Zatím měli zkušenost pouze s výukovými programy a zpracováváním referátů. Některým vyhovovala možnost ukládání poznámek, jiní upřednostňovali práci s pracovními listy. Všichni uvítali možnost zpracovat prezentaci kraje v PowerPointu. Ta byla navržena „pouze“ jako alternativa ke klasickým prezentacím na čtvrtkách, protože žáci ještě neměli výuku informatiky. Během testování kurzu odhalili i „výhodu“ zapojit se do výuky v době své nepřítomnosti z důvodu nemoci.

Odkaz na kurz:

http://moodle2.gymcheb.cz/course/view.php?id=606

Záloha kurzu je umístěna na:

http://moodle2.gymcheb.cz/mod/glossary/view.php?id=4798